Zorunlu Bir Açıklama | TKSP MK'sine | Bazı Olumsuzluklar

SON DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞMALAR VE BAZI OLUMSUZLUKLAR
 
Diyarbakır deşifrasyonundan sonra MK toplandı. MK’de genel bir panik havası vardı. Bunun iki temel nedeni vardı, kanımca. Birincisi, özünde var olan sorunların o güne dek görülmemesi ya da önemsenmemesi, deşifrasyonla tüm bu sorunların bir anda acil çözümler dayatması ve mevcut olanaklarla söz konusu güçlüklerin aşılmasının zor oluşu; ikincisi, MK dahil, örgütün zorlu mücadele koşularına hazırlıklı olmamasıydı.
    Bu panik, bazı politik büro üyelerinde, korunmaya alınmak için yerleri değiştirilen bazı kadrolarda ve bazı bölgelerde doruk noktasındaydı. Bu nedenle alınan kararlar sık sık değiştirliyor. Görev verilenler “benim barınma olanağım yok” (abç) deyip ya dışarı çıkarılmayı dayatıyordu ya da kendi başına hareket edip kayboluyordu.
    Yine bazı olumsuzluklar, sorunların üstesinden gelebilmeyi zorlaştıryordu:
    1- Genel Sekreterin de içinde bulunacağı bir değerlendirme toplantısının koşullarını yaratmak için dışarı çıkan arkadaşlar ne toplantının koşullarını hazırlayabildiler ve ne de bize bir haber ulaştırdılar. Bu çalışmalarımızı önemli ölçüde etkiledi. Çünkü sorunlar ciddiydi ve radikal müdahaleler gerektiriyordu. Aksi halde palyatif tedbirlerle hareketi yönetmek durumunda kalacaktık. Nitekim öyle oldu. Zira en basit olaylarda bile insiyatif oluşturulamıyordu. Süleyman ve Remzi arkadaşların asgari koşullarda da olsa, bir haber bile göndermemeleri ciddi bir hatadır.
    2- Disiplinsizlik alabildiğine gelişiyor ve yer yer MK’de bile boy veriyordu. (İki MK üyesinin çağrıya rağmen İran’a geçişi, 15 Eylül’de alınan kararın değiştirilmesi, M. Ali, Mecit, Vazgal vb. durumları.) Alınan kararların uygulamasında gecikiliyor ve alınan görevler yerine getirilmiyordu. (Remzi ve Süleyman arkadaşların dışarı çıkma işini geciktirmeleri, Süleyman’ın A...., İ......, İ.... BK’leriyle ilişki kurma ve düzenleme görevini yapmaması, İ.... BK’nin sorun olması diğerleriyle ilişki kurma güçlüğü ve Rojan’ın durumu...) Bu ve benzeri örnekler çoğunlukla MK üyeleri veya önde gelen kadrolar için söz konusuydu. Bunun dışındaki olumsuzluklar, disiplinsizlikler zaten had safhaya varmıştı. Burada ayrıntılarına girmek istemiyorum.
    Mevcut yapıyla başarılabilecek işler büyük ölçüde yapıldı. Bir takım aksamaların olması da kaçınılmazdı. Şöyle ki:
    - İran KDP ile bu dönemde gerçek ilişkiler kuruldu ve geliştirildi. Ancak yeterli değildi. (Program verememe, onların doktor isteklerini, söz vermemize rağmen yerine getiremememiz vb.) Korunmaya alınan, aranan birçok arkadaşın ...... Kürdistan’ına geçirilmesi, sınır ilişkilerinin düzenlenmesi belli ölçülerde başarılı -bazı olumsuzlukların dışında- oldu.
    - Tüm bölgelerle (son döneme kadar A..... ile ilişki kuramadık. Bu konuda görev alan arkadaşın görevini yapmaması ve o bölgeyi tanıyan arkadaşın da ......’a geçmesinden dolayı) ilişkiler kuruldu. Deşifre olmuş unsurların geri çekilmesi, bazı yerlerde BK’lerin yenilenmesi, Bölge Komiteleri için yedek üyelerin tesbiti vb. çalışmalar yapıldı. Bölgelerden gelen sorunlara anında müdahale edildi. B...., A...., İ...., bölgeleri hariç tüm bölgelerde yerinde inceleme ve denetim yapıldı. Anılan üç bölge denetimi için vakit bulunamadı (12 Eylül sonrasına kaldığı için). Bu denetimle birlikte hareketin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve Diyarbakır olayı hakkında Bölge Komitelerinin görüş ve önerileri alındı. Bu görüş ve önerileri, kulislerde söylendiği gibi şu ya da bu kişiyi yıpratmak için değil, gevşeyen yapıyı, örgütü sıklaştırmak, kadroların dışardan duyduklarını onlarla -sadece Bölge Komitelerinde- tartışmak ve onları düşman saflardan gelen saldırılara karşı silahlandırmak ve yapılması düşünülen toplantıya yeterli görüş ve materyalle gelmek için aldık. Kişilerin yıpratılmak istendiği iddiasında olan varsa görüşünü ve gerekçelerini açıkça ortaya koymalıdır. Devrimcilik, yoldaşlık açık olmayı gerektiriyor.
    Diyarbakır olayı ile ilgili ilk toplantıda aldığımız karar “polisin elindeki bilgileri bazı arkadaşlarımıza, bu arada N’e imzalattığı biçiminde değildi. Toplantıda bu görüş, bazı arkadaşlar tarafından savunuldu. Ancak, bazı arkadaşlar da -bunlar arasında ben de vardım- buna karşı çıktı. Ve sonuçta, kadrolara “belirli ölçüde deşifrasyonun olduğu, ilerde yapılacak değerlendirme sonucunda durumun kadrolar nezdinde açıklığa kavuşturulacağı...” biçiminde bilgi verildi. Daha sonra ifadeler, bizim dışımızdaki gruplar tarafından her tarafta kullanıldı. Biz ve örgütümüz elbette buna sessiz kalmıyorduk, kalmadık. Ancak, bölgelerden gelen öneriler doprultusunda, asgari koşularda BK’lerine ifadelerin içeriği konusunda açık bilgi vermeyi kararlaştırdık. Ve söz konusu bilgilerin yalnız BK’lerinde kalması, tabana iletilmemesi, ifadeler üzerinde kesinlikle yorum yapılmaması koşuluyla...
    -Dr. S’ın temzilenmesi için Ü. arkadaşla bazı girişimlerimiz oldu. Fakat başarılı olmadı, dolayısıyla karar aşamasına da gelinmedi.
    - Ayrıca .... hakkında karar aldık. Ancak, 12 Eylül faşist askeri darbeseinin bastırmasıyla alınan kararı uygulayamadık.
    - ....... gelişmelerle ilgili olarak ...... BK’nin aldığı eylem kararını oybirliği ile onayladık.
    - 15 Eylül’de geçici yürütme komitesi ayrıca bir MK üyesi ve bir diğer arkadaşla (İ.... BK’den) ortak bir toplantı yaptık. Bu toplantıda: “Geçici olarak .... Kürdistan’ında üstlenmeyi ve yeni operasyonlara karşı korunması gereken kadroları en kısa sürede buraya çekmeyi kararlaştırdık (oybirliğiyle). Yine bu kararın derhal uygulanması için hemen harekete geçilmesine karar verdik. Bunun için, Benim ......’a (İKDP ile ilişkiye geçmek ve ...... yöresine gelecek R. Arkadaşla ..... ilişkilerini düzenlemek için), A.’nın, ...... ‘ye (Abdullah’ın geçişini sağlayarak), Selim’in A....’da sınır geçişi olanaklarını araştırıp A.’ya telefonla bildirdikten sonra en kısa zamanda .....’a geçmesine ve H. arkadaşın İ...... diğer gruplarla görüşmeler yapması ve barınma olanakları olduğu sürede orada kalması, barınma olanakları kalmadığında ....’a geçmesi, R’nin derhal .... yöresine gelmesini kararlaştırdık. Ayrıca ....... işlerinin yürütülmesi vb. “Maalesef bu karar da ben ayrıldıktan sonra arkadaşlar tarafından değiştirildi. R. 45 gün gecikmeyle geldi. Diğer arkadaşlardan da ancak 45-50 gün sonra haber almak mümkün oldu. ....’dan gönderdiğim kurye kuryeye “arkadaşların ne için beklediklerini, İ.... dönmem gerekiyorsa haber vermelerini, değilse pasaportu göndemelerini” söyledim. Gelen cevapta, benim de ......’ye geçmemi istediler. ..... ilk elde beni daha sonra iki arkadaşımızı Lübnan’a geçireceğini söyledi. Ben arkadaşlardan ayrıldıktan sonra takriben 45 gün ..... sınırında bekledim. Ve daha sonra .... geldik. ....... da Lübnan’a geçişin mümkün olmadığı, Almanya’ya gidilebileceği söylendi. Ve ben de Almanya’ya geldim.
    - Ayrıca N. Ve Y.’nin tahliye girişimleri karşısında A(B).’i uyardık ve anılan arkadaşların savunma yapması gerektiği kararını aldık. Ve bunun için olanaklar ölçüsünde hukukçu arkadaşlardan bir komite kurulması kararı alındı.
    - Yine Diyarbakır deşifrasyonunundan kısa bir süre sonra örgüte, gizli çalışma, işkence ve yargıç karşısındaki tavırları içeren bir genelge çıkarıldı.
 
    5.7.1981
    Saleh
    [İmza]

© www.zekiadsiz.com

 
   
 

 

 

   
RESIMLER HAYATI ANISINA ESERLERI MESAJ