Devrimci Süreç Ve Birlik Sorunu | Daxuyani Yekîtiyê
 

DAXUYANIYA YEKÎTIYÊ

DEMA ŞOREŞGERÎ Û PIRSA YEKBÛNE
 
Herçıqas hılberin ûencamên teoriya şoreşgeri, hêçandınên şoreşên netewi ûcıvaki dewlemend ûpêşketi bın ji, disa lı dıj neyar tekoşineke gışti ûbı rexıstıni lı gor mercên her welati dı pêvajoyên cıvaki ûsiyasi de demeke alūz, teng ûgıran dajo. Bı taybeti lı welatên ku bızava (tevgera) karkeran jar e, an ji dı bın tesirên burjuvaziyên bıçūk de ye, xwediyê rêxıstıneke bı serê xwe ûbı hêz nin e, hemûqad ûrefên cıvakiyên cūrbe, cūr jı bo tekoşina armanceke gışti komkırın ûberhev kırına wan hin ji zor ûçetın dıbe. Û jı ber vi yeki ji, gehiştandın ûpekanina pêvajoya “yekitiye” lı ser prensıbên şoreşgeriya yekiti ya çina karker hin ji gıring dıbe.
    Dı welatê me yê mêtıngeh yê perçe perçe Kurdistanê de gelê me lı dıj zılm ûzora koledaran xwediyê tekoşineke dūr ûdırêj e. Dı diroka bızava netewê me de bı serhıldan ûberxwedanên serfiraz ûserbılındi re, disa dı bızawa netewi jı her ali ve kêmasi ûçewti ji gelek ın. Dı bın tada, kedxwari, zılm ûzordarıyeke nediti de rewşa abori, cıvaki ûsiyasi wan çewti, kemasi ûşaşiyan tenê bı xwe re ne ani. Tesir bı tenê lı ser serketin ûserfiraziyan ne kır, de cevaka me de bırinên negativ yên kūr ûgıran vekır. Lı dıj dıjmın tekoşineke bır rêxıstıni ûbı hêz pêk nehat, hın ji sıst ûqels bū. Lı Kurdıstana Bakūr, dı qada tekoşinê de jı vê mirasa negativ herkes para xwe stend.
    Lı Kurdıstana Bakūr, tekoşina ku lı dıj zılm, zordesti, kedxwari ûtadayê tê dayin, carinan derbe dıxwe ûtê qutkırın. Tekoşina rızgariya netewi lı gor mercên xwe yên taybeti rêçeke xwerûûbı ferq da pêş xwe. Bı taybeti salên 1970 yi jı bo qerekterên demeke nûgıring e. Dı vê demê de çina karkên Kurdistanê dest bı nasandına vatıniyên xwe yên netewi ûnavnetewi kır ûditın ûbirbubaweriyên rızgariya netewiya nūjen zelal bûûxwe da diyar kırın. Lı welat guhartın ûpêşveçūnên abori, cıvaki ûsiyasi bızavake jindar pêk ani. Dı 1975-an de sedemê têkçūna bızava Kurdıstana Başūr, dı qada cihanê de serfirazi ûserketınên Sistema Sosyalist ûşoreşên netewi ûcıvaki, bı kurti bızava cıvaki lı pêvajoya şoreşger tesir kır ûbı lêz ûbez pêşve bır. Dı warê ideolojik de ji sosyalizma zanısti re gengazi pêk ani.
    Lê ev pêşveçūnên pozitiv bı serê xwe, nıkarıbūn hemûcūrên çin ûqadan dı armanceke de, jı bo rızgarıya netewi ûrızgariya cıvaki dı qanaleke de bine ba hev ûbıke yek. Jı ber ku dı wê demê de vatıniyên gıring yên ideolojik, politik ûyên rexıstıni ne hatıbūn pışaftın. Ev ji beri her tışti, tecrube dıxwest, tecrubên netewi ûcıvakiyên gışti ûnavnetewi dıxwest, jı diroka bızavên rızgariyên netewi ders, raman ûtecrūbe derxıstın dıvê. Lê ev kar ne hatê kırın ûwan mercên kêrhatiyên berçav ne hat hêjandın. Herweha hipotezên teorik yên şoreşa Kurdıstanê ne hat pêşketın ûhunandın. Lı gor mercên tekoşina rızgariya netewi, rêxıstınên çak, pak ûnūjen ûjindar ne hat efırandın. Jı kêmasi, çewti ûşaşiyên rêxıstınê ideolojiya burjuva ûburjuvaziyê bıçūk rızgar ne būn ûgavên pêşketi ne hat avêtın. Tam ters hin ji kūr ûfıreh bū. Ew bızawên demokrat-welatparêz yên ku bı navên çina karker dereketın holê -reng bı reng- ramanên burjuva an ji burjuvaziyên buçūk bırın nav refên karkeran. Herweha çina karkerên Kurdistanê, jı tesira êrişen rast ûçepên burjuvazi ûburjuvaziyên bıçūk ne hatın parastın, xêzeke çini yê serbıxe ne hat pêk anin. Dı riya yekitiya bêzên demokratik de gavên pozitiv ne hatın avêtın.
    Dawı ji van ûjı hın sedemên dın, ne bı tenê bızavên demokrat-welaltparêzê yên meyilên sosyalizmê ji, lı hember derba 12’e Îlone ya faşist bê hazıri ûdestvala ûdestgırêdayi man. Bı zanısti ûbı rêk ûpêk xwe paşve ne kışandın ûnıkarıbûxwe bıparezın. Nıkarıbūn rêxıstın ûkesên xwe yên pêşketi bıparêzın. Ya heri xırab, kêmasi, çewti ûşaşiyên têkçūna 12’e Îlonê ya berçav ne didın ûbı awake zanısti ûmêrxasi jı wan re lı pışaftınan ne geriyan. Tam tersê wê, dı tewr ûramanên xwe yên reformist, teng, şaş ûçewt de jiyana xwe ya rêxıstıni domandın. Û jı ber vê yekê ji, jı nûve perçebūn ûcūdabūn çêbūn. Lı pey hev cudabūnên bê jindar ûnexweş çêbūn. Ew potansiyela şoreşgeriya ku bı salan pêk hatıbûpıranıya wê heba bū. Xırıfandın, gêjbūn ûpūçbūn her ku çûzêde bū. Herkes para xwe jê gırt ûdıgre.
    Hêza wan ne gehişte paşve anina pêvajoyê, peşi lêgırtına birūbaweriyên pêşketi ûraberızinên (munaqeşên) dı debarên rêxıstınên şoreşger, demokrat ûwelatparez de “rêxıstıneke çawa, programeke çawa ûtekoşineke çawa” ûrawestına cūdabūnên lı ser bıngehên çini. Tam tersê wê dı pêvajoyê de tekoşina ideolojik ûrêxıstıni bı şêweki bê hempa lı dıji yên ku dıxwazın çina karker dı xêzeke rast ûşaş de bı reformizma burjuvaziyê bıçūk ve bıftetsinin ûyên ku dıxwazın ideolojiya çina karker bı şekleki qebe sekterizma “çep” de veşêrın hat dayin ûxeliya ser çavên wan ket. Ev diyar bûku bı van bınık ûqotıkên burjuvazi ûburjuvaziyê bıçūk jı nûve avakırına partiyên gırsi çare nin e. Carek dın jı baş hat zanin ûdiyar bū, ku jı bo têkırına valabūna siyasiya ku lı Kurdıstanê heye, pêngava diroki, lı ser prensibên şoreşgeri bı ci dıbe, yekitiya çina karker lı gor sewiya tekoşina rızgariya netewi dıvê pêk bê; bı ideolojiya marksist-leninist bêt avakırın. Vatıniyên iroyin, dı vê babetê de avêtına pêngavên berçav ın. Bazırganiya yekitiyê bê çek bıhêlın. Jı bo serxwebūna welat çıqas diwar ûpıngarên ku lı pêş yekitiya çin ûqadan hene, yek bı yek dıvê em jı holê rakın.
    Bê şık mêtingehkırına (kolonikırına) Kurdıstanê wılo ne asa (hêsa) būye. Hezên mtingehkar lı hember xwe bê hejmar serhıldan ûberxwedanên neteweyê Kurd ditıne. Hêzên mêtingehkar, bo komplo ûêrişên xwe yên xwinrêj wan serhıldan ûberxwedanan belav kırın. Mêtingehkaran dıxwestın lı gor tekılıyên mêtıngeh ûmêtingehkariyê hebūna abori ûcıvakiya her perçeyi lı welatê metingeh lı gor ferqiyeta pêşveçūn ûguhartınên cıvaki-abori rewşê buguhrinın. Mekanizma konrolê bı ya dewletên mêtingeh a merkezi ve hat gıredan ûkontrolê hın bêtır xurt kırın. Herweha lı her perçeyi dewleta mêtingehkar, lı gor pêşveçūna kapitalizmê wê xıst nav pêvajoya perçebūn ûpaşvemayiya abori, civaki ûsiyasi.
    Berpırsiyar ûmūnerên organên me, lı ser abori ûcıvakıya Kurdistana Bakūr munaqeşe kırın ûqerekterê hılbırinê kapitalizm qebūl kırın. PSKT-Roja welat jı demeke dūr ve dı nav lekolineki weha de bu ûlı gor merc ûserçaviyên iroyin lekolin ûlegerina cıvaki-aboriya Kurdıstanê dan PSKT-Roja Welat. Encama vê lekolinê ûlegerinê dê jı awıra gelemperi ûjı qedroyan re bêt diyarkırın.

 

PERSPEKTIVÊN KURDÎSTANÊ Û PIRSA HEVKARÎYÊ
 
Dewletên heremê bı zora çek ûlı gor menfeetên imperyalizmê welatê me perçe kırın; jı xwe re kırın metingeh (koloni), qada kedxarıyê ya mezın. Dı heremê de jı hela stratejik ve ciyeki me ye gıring heye ûjı ber ve yekê, pırsa kurd a netewi xwedi ci ûçarçoveke pır ali, mezın ûgıring e. Pırsa Kurdistanê, prısa herema me ya Rohılata-Navin e ûjı ber vê yekê, dıbe pırsa navnetewi.
    Gelê me herçıqas perçebūna Kurdıstanê ûtıxubên ku jı aliyê dewletên metingehkar ve hatıne kışandın, wan nasneke ji, lê ev rastiyeke berçav e. Jı lew re, ev rewş xwe dı hebūna abori, civaki ûsiyasiya her perçeyi de, bı awaki berçav xwe şandıde. Lê ve perçebūna cūda, lı her perçeyi pevajoya şoreşa diroki naguhurine. Tesirên mezın lı tekıliyên nav perçan nake. Pewısti ûdıvahiya hevkari ûpıştgıriye ji, jı navê ranake. Tam tersê we, dı pırsên perspektivên şoreşê ûyên hevkariyê de, dıvê ev rasti tım lı ber çav neye durxıstın.
    Dema em dı nav vê mercên çarçova siyasi, ciavaki ûdiroki de, lı doz ûpırsê bınêrın, lı Kurdistana Bakūr lı pêş neteweyê kurd, pêvajo ûqerekterê ŞOREŞA DEMOKRATÎK A NETEWÎ YE. Dı vê demê de berberi ûdıjiyiya heri bıngehi ûsereke ya netewi ye. Armanca şoreşe me, şıkestına nirê metingehkariyê, avêtın ûmalaştına metingêhkarên tırk ûimperyalimzê; lı Kurdıstanê pêkanina dewleteke serbıxwe, azad ûcıvateke demokratik e. Armanca Tevgera Sosyalist a Kurdistanê ya dawi, lı Kurdistanê pêkanina sosyalizme efırandına cıvateke sosyalist ûpêşketi ye.
    Dıjmınên şoreşa me, lı der imperyalizm ûdewleta tırk a kolonyalist, lı hundır ji, we burjuvaziye hevkarê ku lı dıj gelê me, bı burjuvaziyê koloniyalist re hevkariyê dıke, axayên xwedi ax ûmal ûmılkên mezın ûhêzên paşverūyên dın ın. Lı hember vê yekê, dı seri de çina karker, gundi , bajariyê bıçūk ûlı gor rewşa xwe ya objektiv burjuvaziyê netewi bıngehê cıvaka şoreşa me pêktinın. Durūti ûqerekterê burjuvaziyê netewi dı nav tekoşinê de diyar ûzelal dıbe. Lı ser bıngehê serxwebune ûmenfeeta van çin ûqadan dıgıhine hev ûqerekterê şoreşê, dı gava yekemin de dıke ŞOREŞA GELÊRÎ.
    Çina karkerê Kurdıstanê, dı cıvaka me de çina heri şoreşger e. Bı hejmar kêmbūn ûjarbūna wê, jı pêkanina vatıni ûberpırsiyariya wê ya netewi ûnavnetewi re na be pıngar ûdiwar. Lı welatê me pıraniya xebatkarên gund ûbajaran, hevkarên bıngehi yên çina karker ın. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, jı bo pêkanina serxwebūna Kurdıstanê ûcıvateke demokratik, dı seri de çina karker, xebatkarên gund ûbajar, qadên dın ûburjuvaziyê netewi, dı armanca pêkanina eniya deokratik a netewi de dıke yek. Ew hemûkarker ûxebatkarên ku lı Kurdıstanê ne, jı kijan netewe dıbe bıla bıbe, wan de bın siwana xwe de dıke yek. Bı rexıstınên demokratik yên ermeni, ereb, tırk, suryani ûyên dın yên hındıki re hevkariyê dıke.
    Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, dı mercên perçebūn ûbelavbūniya iroyin de, hebūna parti, rêxıstın ûgruban dıde berçavan; herdem jı bo yekitiya wan parti, rêxıstın ûgrubên ku jı aliyê ideolojik, politik ve nêzi xwe dıbine, yekitiya wan ya rêxıstıni ûsiyasi dı rojeva xwe de dıbine, lı ser prensıbên xwe xebateke dılsoz dıdomine. Jı aliyê dın ve, dı riya eniya demokratik a netewi de dı tekoşina lı dıj koloniyalizmê ûimperyalizmê de, lı ser prensibên demokratik ûwekheviye, jı bo yekbūna hemûhêzên şoreşger-demokratik xebateke bê hempa dıke. Lı hember hemûparti ûrêxıstınên dın, lı gor xêza (xeta) ideolojik-politik nêzikbūn şan dıde. Wan lı gor tewr ûtekoşina wan ya lı dıj koloniyalistan dınase ûdıhêjine. Hareketa me, ew hereketên ku çek dı dest de ûjı bo gelê Kurdıstanê lı dıj dıjmın şer dıkın ûyên ku lı dıj dıjmın tekoşina politik dıdın, wan hemûhereketan welatparez dıbine. Tevgera me, lı dıj wan hınek herketên ku, lı dıj rêxıstınên welatparêz û şoreşger dest bı terorê dıkın ûyên ku lı hember hev ditın ûkar ûbarên tesfiyeyi pêktinın, tekoşin dıde. Tevgera me, ew pırsên ku dı nav rêxıstınên welatparêz ûşoreşger de der tên, dıxwaze dı riyeke demokratik ûaşti de bıbşefe ûtêkıliyên nav rêxıstınên welatparez ûşoreşger prensıbên demokratik bıkar bine.
    Dı pêvajoya rızgariya netewi de, jı karkeran heta gundiyan, bajariyên bıçūk daxwaza hemūyan ya heri sereke ûbıngehi serxwebūn e. Daxwaza serxwebūnê, dı eyni wexte de yeti ûpıştgıriya hêzên rezgarixwazên neteweyên perçeyên dıne; pêwesitya yekitiya welatê me yê, ku bı zora çek hatiye perçekırın e ji. Pırsa Kurdıstanê, prısa heremi ûnavnetewi ye; jı ber vê yekê pıştgıri ûyekiti dıvê, jı bo dıjmınê muşterek, stratejiyeke pêşketi ûberxwedan ûserhıldanên muşterek ji dıvê. Ew merc jı nêz ve tesir lı tekoşina ku lı perçeyên Kurdıstanê tenê dayin ji dıkın. Dı vi wari de gav avetın, rê lı pêş dıjmınên neteweyê kurd tên gırtın. Şıkestına êrişên muşterek, pêkanina netewi, pêşvebırına kultur ûzıman, jı bo avakırına Kurdıstaneke serbıxwe, demokratik tesirên pozitiv çêdıbın. Jı ber vê yekê, hevkarên şoreşa Kurdıstana Bakūr a heri nêz hêzên rızgariyên neteweyi yên perçeyên dın ın. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, bı vê ditin ûbaweriya xwe, lı her perçeyi dı nav peşveçūna tekoşina rızgariya neteweyi de, têkıliyê karê wan yê hundıri nabe; dı babeta rêxıstıniyek hevkari de xebateke bê hêmpa jı xwe re dıke vatıni (wezife) ûdıde pêş xwe. Dı nav hêzên rızgariyên netewi de komitek hevkariyê ûjı pêş ve jı bo avakırına rêxıstınek netewi xebat dıke.
    Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, jı bıli vê tespita jorin armancên, stratejik ûpêşveçūna şoreşa me ya serbıxwe, dıvayiyên pêşveçūn ûguhartına diroki ji jı ber çav dur naxe. Realita şoreşa Kurdıstanê ûya Tırkiyê ji dıde ber çavan. Dı rewşa ku fêda şoreşa Kurdıstanê ûya Tırkiyê pewist têt ditın, lı ser bıngeheki wekheviyê, pêkanina federasyoneke demokratik ji, pışaftına doza netewi awaki leninist qebul dıke. Em jı bo tekoşineke xurt pêwistiya pıştgıri ûalikari ûhevkariya gelê tırk ûkurd dıbinın. Disa, jı bo şikestına sazūnama faşist, jı welatê me qewtandına imperyalizmê, rakırına kontrola monpolan ûjı bo stendına mafê çarenūsiya gelê kurd, em tekoşinek muşterek pêwist dıbinın. Lı ser himê van prensıban, jı bo tekoşinek muşterek rêxıstına eniya yekitiya geleri pêwist e. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, jı van ûjı hınek sedemên dın, çina karker a Tırkiyê ûhêzên demokrasiya wê ji, jı xwe re hevkarê nêz dıbine. Jı bo tekoşinek muşterek xebat dıke.
    Hevkarên stratejik yên navnetewi yên şoreşa me, Yekitiya Sovyet ûwelatên sosyalistên dın, tevgerên rızgariyên netewi yên anti-imperyalist ûtevgerên çina karkerên yên ku lı welatên kapitlist ın. Jı bıl vê yekê, welatê me lı Rohılata-Navin dı nav çeperên şer de xwedi yê ciyeki stratejik e. Lı Rohılata-Navın, xurtbūn ûpêşketına tekoşina lı dıj imperyalizmê, jı aliyê tekoşina rızgariya neteweyi ya me de ji mercên pozitiv pêk tine, qada xebat ûlebatê fıreh dıke. Jı ber vê yekê, jı nêz ve nırtandın ûhêjandına būyeran ûtekoşina lı hember koloniyalizmê, dıvê mırov bı ya lı dıj imperyalizmê ve gırêde ûbıke yek. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, bı vê zanabūnê -qad ûçarçova heremê de- bı çina karkerên welatên serdest re ûbı hêzên wan yên demokrat re hevkari ûpıştgıriyê dıke ûxurtbūna tekoşina lı dıj imperyalistan pêwist dıbine.

 

PÊŞVEBIRINA RÎYA ŞOREŞA KURDISTANÊ
 
Îro, mercên berçav yên ku diroka abori ûsiyasiya armancên stratejiya şoreşa Kurdıstanê diyar dıke, dı eyni wextê de pêşvebırına riya şoreşa Kurdıstanê ji diyar dıke. Ew parti ûrêxıstınên ku jı bo şoreşê tekoşin dıdın, jı bo wan herçıqas tespita hedefên stratejik yên şorşê e, hewqas ji, bı têkıliyên diyalektik cūrên tekoşinê ji dıvê ûpêwist e, zelal ûvekıri bın. Jı ber ku pêşvebırın ûpêşvexıstına riya şoreşê, dı tevgırêdana xebata şoreşê de dıvayiya rêberiyê dıbine.
    Tevgera sosyalist a Kurdıstanê, jı vê zanyariya rasti, jı bo bırın ûbelavkırına zanıstiya çina karker, lı nav gel, lı dıj imperyalizm ûkoloniyalizmê ûher curên paşverūtiye, her metodên tekoşinê bı kar tine. Wan bı hostati dıxebıtine. Lı gor pêşveçūna şoreşa me ya serbıxwe, TEKOŞÎNA ÇEKDARÎ pêwist e. Û jı ber vê yekê tevgera me, jı bo demeke dūr pêkanina rêxıstıneke çekdari lı pêş xwe xebat ûvatıniyek dıbine.

 

TAYBETÎYA DEMA ME Û TEKOŞÎNA AŞTIYÊ
 
Dema me, bı despêka Şoreşa Oktobırêya 1917 re, jı kapitalizmê derbasê sosyalizmê dıbe ûdema şerê rızgariya netewi ye. Dı seri de Yekitiya Sovyet ûSistema Sosyalist, lı welatê koloni ûbındest şerê rızgariya netewe ûtevgerên çina karkerên welatên kapitalist, stuna bınghiya pêvajoya şoreşa cihanê ye. Her ku dıçe xurtkırın ûşıdandına pıştgıriya hêzên şoreşê yên cihanê hın ji gıring dıbe. Pêwistiya tewrê muşterek bêtır têt ditın ûzanin. Dı dema me de her roj lı cihanê guhartınên ber bı sosyalizmê pêktên. Rızandın ûpūçbūna sıstema imperyalist-kapitalist her ku dıçe kūr ûfıreh dıbe. Herçıqas dı sistma imperyalist-kapitalist de pūçbūn ûrızandın kūr ûfıreh bıbe, hêzên imperyalist ûhevkarên wan yên paşverū, lı dıj hêzên şoreşgerên cihanê hin bêtır êrişên xwe yên ideolojik, politik, eskeri ûdiplomatik xurt ûgūr dıkın. Împeryalizm, bı tırsfırandın ûplana şerê cihanê, bı milyonan mırov dıxe xetera şerê cihaneyeki nū. Jı bo pêkanin ûderxıstına şerê cihanê ye sêyemin ci ûdıvayınan çêdıke, êriş dıke ûdest bı her cūrên provakasyonan dıke.
    Lê belê derxıstına şerê cihaneyê ne hewqas asa ye. Dı seri de Yekitiya Sovyet ûwelatên sosyalistên dın, hêzên şoreşgerên cihanê ûhêzên anti-imperyalist, lı dıj pêkanina şerê nûyên heremi tekoşineke bê westan ûpırali dımeşinın. Qada lebatên êrişên imperyalistan ûpaşveruyan teng dıkın. Pêş lı şerê imperyalistan-kapitalistan yê kedxwariyê ûstemkariyê dıgrın. Êrişên wan sıst ûqels dıkın. Jı nıha ve diyar e, ku imkanên pêş lê gırtın ûrawestandına şerê cihanê ya sısiyan hene. Loma ji, pêvajoya ku jı kapitalizmê derbasê sosyalizmê dıbe ûew gelên lı welatên koloni ûyên bındest şerên ku lı dıj koloniyalizmê, koloniyalizma nū, lı dıj imperyalizmê dıdın rewş ûmercên pozitiv pêktine. Jı ber vê yekê ji dı her aliyê jiyanê de, lı dıj êriş, komplo ûprovakasyonên imperyalist-paşverûgeşkırına tekoşinê vatınıyeke (wezifeke) demokratik ûnavnetewi (internasyonal) e. Dı seri de Amerika Yekbūyi, Împeryalistên NATO ûhêzên paşverūyên dın, bı politika xwe ya militarist, êrişkar ûpijkıri, aştiya cihanê tehdit dıkın, jı ber vê yekê ji, jı bo aştiya cihanê tekoşin dayin vatınıyek e. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, dı hay ûzanıbūna vatınıya xwe ya diroki de, dı nav tekoşina aştiya cihanê de, ciyê xwe dıgre. Lı ser xaka (axa) welat, bı pêşvebırın ûgeşkırına şerê rızgariya neteweyi ya ku lı dıj koloniyalizmê ûpaşverutiyê têt dayin, dı bıngehê xwe de, ji tekoşina aşti re fêde tine, alikari dıke.

 

ÎNTERNASYONALÎZM
 
Tegera Sosyalist a Kurdıstanê, rexıstına şoreşger a çina karker ûgundiyên xızan yên Kurdıstanê ye.
    Tevgera me, perçek jı tevgera şoreşgera cihanê ye. Lı hember ditına miliyetçitiya teng e, kar ûfêda netewi ûnavnetewiya çina karker dıparêze. Mafên gel ûgrubên hındıki yên ku lı Kurdıstanê ne dıparêze. Kar ûfêda çina karkera netewi ûnavnetewi bı awa ûmetodên diyalektik dınêre ûlı gor wê xebat dıke. Ew, kar ûfêda bıngehiya perspektivên politika pêvajoya şoreşa cihanê, jı xwe re esas dıbine, politikayeke serbıxwe ûbı şexsiyet dajo.
    Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, ev tekoşinên ku dı qad ûçarçova cihenê ûhereman de lı dıj kolıniyalizmê, ûjı bo serxwebūn, sosyalizmê, rakırına tade ûzılmê ûparastına aştiyê destek dıke. Bı tekoşina xwe ya ku lı Kurdıstanê jı bo serxwebūn, demokrasi ûsosyalizmê dı nav hereketên şoreşgerên cihanê de ciyê xwe dıgre.
    Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê disan, dı seri de Yekitiya Sovyet ûwelatên Sosyalistên dın, motor ûpêşengên tevgerên şoreşgerên cihanê dıbine ûqebūl dıke. Pêwistiya pıştgıri ûbı hev re tewr gırtına hêzên bıngehi yên pêvajoya şoreşgerên cihanê dıbine ûpêşvebırına hevkariya wan dıxwaze.

 

VATINÎ XURTKIRINA GAVA DÎROKÎ YE
 
Wek mı naveroka vê belgeyê jı têt fam kırın, ev ne program e. Ev prensıbên asgariyên programa şoreşa Kurdıstanê ye ûskeleta yekbūna Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê pêktine.
    Dı bın siwana Tevgera Sosyalista Kurdıstanê de bı lez ûbez pêkanina yekitiya rêxıstınên me, yekbūn ûhêzkırına pêvajoya ideolojik ûpolitik, pêkanina rêxıstıneke disiplin ûlı dıj dıjmın xebateke bê westan ûbêhempa pêkanin, vatınıyên me ne. Jı ber vê yekê, em jı nıha şūn ve weşanên xwe yên cūrbe-cūr dernaxın. Bı navê HÊVÎYA GEL em dê weşaneke derxın ûdê ew bı prensıbên yekitiya rêxıstıni vatıniyê xwe yê hunandına yekitiyê bı ci bine.
    Pıştgıriya vê gava diroki vatıniyek e. Ew qadro ûkesên şoreşgerên ku pıştgıri ûalikariya vê yekê bıkın jı bo me gelek hêja ne. Dı nav tekoşinê de dê lı gor xebata xwe bên hêjandın.
    GULAN 1986
 
    KOMÎTA YEKÎTIYA MUWAQATA PARTÎYA KARKERÊ KURDISTANÊ
    PARTÎYA SOSYALÎSTA KURDISTANA TIRKÎYÊ -ROJA WELAT

© www.zekiadsiz.com

 
   
 

 

 

   
Since the tag heuer replica uk brand, in fact, do not forget women Tag heuer was a big year, who this year is that women will monitor the longines replica waches range. Also Tag heuer, rises above the range of women's watches in the past, consumers shouted Tag heuer ladies sports watch, it has been added to the collection in 2010 Tag heuer has been forced to close. Tag heuer Veloci-T is already added in remarks chronograph series of daring men stronger than the market, but added strap watch white, rose gold plated tag heuer replica watches, he is the most popular female is moving, we do not see any commodity them. Also longines replica waches, the new boat with T more stylish touch - the female version of the collection added touch, durability, view T- touch movement than before.
RESIMLER HAYATI ANISINA ESERLERI MESAJ